Od początku do końca handmade

REGULAMIN

Załącznik 4 z dnia 20.11.2018 do Regulaminu

PROMOCJA: TRZY ZA TRZY 

 1. Trwanie promocji: 20.11.2018 do 25.11.2018 włącznie
 2. Cel promocji: sprzedaż poduszek dekoracyjnych w kompletach po trzy sztuki.
 3. Odbiorcy promocji: użytkownicy Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl
 4. Promocja obejmuje zakupy trzech poduszek jednocześnie.  Maksymalna kwota zakupów w koszyku – 387,00 zł, minimalna kwota zakupów w koszyku – 387,00 zł (trzy produkty – poduszki dekoracyjne w cenie 129,00 zł każda). Produkty w koszyku – tylko poduszki dekoracyjne.
 5. Narzędzie promocji – kod rabatowy
 6. Kod rabatowy jest wystawiony na kwotę 87,00
 7. Kod rabatowy nie dotyczy opłaty za przesyłkę.
 8. O kod rabatowy występuje Klient w wiadomości na adres email: kontakt@pracownia-sznurka.pl
 9. Kod rabatowy jest wysyłany do Klienta na podany adres email.
 10. Kod Rabatowy może zostać użyty wielokrotnie przez jednego Klienta – warunek – spełnienie warunku -patrz  punk 5.
 11. Wszystkie punkty Regulaminu Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl mają zastosowanie w ciągu trwania promocji.

ZMIANA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCA Z DNIEM 23.05.2018

Regulamin Sklepu pod adresem www.pracownia-sznurka.pl zostaje zmieniony w punkcie:

DANE OSOBOWE Użytkownika (Klienta) w oparciu o przepisy RODO (ochrona i przetwarzanie danych osobowych). Została dodana strona – Polityka Prywatności dostępna na głównej stronie Sklepu.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Załącznik 3 z dnia 18.08.2017 do Regulaminu

PROMOCJA: TORBA EKOLOGICZNA W PREZENCIE

 1. Trwanie promocji: 18.08 2017 do wyczerpania zapasów
 2. Cel promocji: sprzedaż artykułów dekoracyjnych z asortymentu Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl
 3. Odbiorcy promocji: użytkownicy Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl
 4. Promocja obejmuje zakup produktów ze Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl o łącznej wartości 200 zł i powyżej.
 5. Promocja dotyczy tylko produktów dostępnych na stanie magazynu.
 6. Promocja nie dotyczy produktu wykonywanego na zamówienie.
 7. Narzędzie promocji – produkt  – TORBA EKOLOGICZNA w cenie 0,00 zł jako prezent do zakupów na kwotę 200,00 zł i powyżej.
 8. Obniżka nie dotyczy opłaty za przesyłkę.
 9. Wszystkie punkty Regulaminu Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl mają zastosowanie w ciągu trwania promocji.

Załącznik 2 z dnia 09.03.2017 do Regulaminu

PROMOCJA: WIELKIE WIETRZENIE MAGAZYNÓW

 1. Trwanie promocji: 09.03.2016-31.03.2017 włącznie
 2. Cel promocji: sprzedaż poduszek dekoracyjnych
 3. Odbiorcy promocji: użytkownicy Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl
 4. Promocja obejmuje zakup gotowego produktu: poduszka dekoracyjna w kwocie promocyjnej, obniżonej o 20 zł od ceny standardowej.
 5. Promocja dotyczy tylko produktów dostępnych na stanie magazynu.
 6. Promocja nie dotyczy produktu wykonywanego na zamówienie.
 7. Narzędzie promocji – ogólna obniżka ceny gotowego produktu.
 8. Obniżka nie dotyczy opłaty za przesyłkę.
 9. Wszystkie punkty Regulaminu Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl mają zastosowanie w ciągu trwania promocji.

Załącznik 1 z dnia 16.02.2017 do Regulaminu

PROMOCJA: TERAZ TRZY 

 1. Trwanie promocji: 16.02.2017-28.02.2017 włącznie
 2. Cel promocji: sprzedaż poduszek dekoracyjnych w kompletach po trzy sztuki.
 3. Odbiorcy promocji: użytkownicy Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl
 4. Promocja obejmuje zakupy trzech poduszek jednocześnie.  Maksymalna kwota zakupów w koszyku – 447,00 zł, minimalna kwota zakupów w koszyku – 447,00 zł. Produkty w koszyku – tylko poduszki dekoracyjne.
 5. Narzędzie promocji – kod rabatowy
 6. Kod rabatowy jest wystawiony na kwotę 10% zakupu trzech poduszek. Kwota rabatu – 44,70 zł.
 7. Kod rabatowy nie dotyczy opłaty za przesyłkę.
 8. O kod rabatowy występuje Klient w wiadomości na adres email: kontakt@pracownia-sznurka.pl
 9. Kod rabatowy jest wysyłany do Klienta na podany adres email.
 10. Kod Rabatowy może zostać użyty wielokrotnie przez jednego Klienta – warunek – spełnienie warunku – punk 5.
 11. Wszystkie punkty Regulaminu Sklepu na stronie www.pracownia-sznurka.pl mają zastosowanie w ciągu trwania promocji

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PRACOWNIA-SZNURKA.PL Z DNIA 01.12.2016

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pracownia-sznurka.pl
d) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.pracownia – sznurka.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
e) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
g) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
01. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.pracownia-sznurka.pl
02. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
03. Sklep internetowy, działający pod www.pracownia-sznurka.pl prowadzony jest przez QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW
04. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
05. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa
06. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
07. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pracownia-sznurka.pl/regulamin
08. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
01. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
02. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
03. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
04. QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW
05. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW
06. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
07. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
01. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pracownia-sznurka.pl dokonać wyboru asortymentu Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
02. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
03. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
04. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy
05. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.
06. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
07. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep od Klienta opłaty towar wraz z kosztem przesyłki
08. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
01. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
02. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą:
• 20,00 zł – wysyłka towaru Przesyłka Kurierska
• 25,00 zł – wysyłka towaru Przesyłka Kurierska za pobraniem
• w przypadku zamówień indywidualnych i przesyłek niestandardowych, koszt wysyłki zostanie ustalony indywidualnie
03. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia opłaty przez Klienta Zamówienia. O ewentualnych, zwłaszcza tych nie wynikających z winy Sklepu, opóźnieniach w dostawie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
04. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pracownia-sznurka.pl/regulamin
05. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub – na życzenie –  faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
01. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki.
02. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego MBank, 59 1140 2004 0000 3002 5135 2297
b) płatnością w systemie PAYU

VII. Prawo odstąpienia od umowy
01. Klient prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
02. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Klienta
03. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien jest poinformować:
QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW, adres email: kontakt@pracownia-sznurka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
04. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient winien jest dostarczyć QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
05. Skutki odstąpienia od umowy
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
b) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru
c) towar nie musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu – Klient winien jednak zadbać o prawidłowe opakowanie towaru przed jego wysyłką.
d) koszt wysyłki towaru do QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW w związku z odstąpieniem od Umowy ponosi Klient.
e) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW zaznacza sobie prawo do oceny zwróconych towarów – winny być one w identycznym stanie, w jakim zostały wysłane do Klienta – stan prezentowany na stronie Sklepu.
f) W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia etc., przez Klienta towaru, koszt pierwotny poniesiony przez Klienta może zostać zachowany przez QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW jako rekompensata za poniesione straty.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
a) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
b) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@pracownia-sznurka.pl
c) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
d) Reklamacje wynikające z reklamowania przez Klienta atrybutów towaru, widniejących w opisie towaru, nie będą rozpatrywane. Klient winien jest zapoznać się z informacjami dodatkowymi na stronie produktowej towaru. Informacje dodatkowe stanowią integralną część opisu towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
a) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
b) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW, mailowo pod adres kontakt@pracownia-sznurka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu: www.pracownia-sznurka.pl/kontakt
d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
e) QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Sklep.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

XI. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe
a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sklep.
b) Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
c) W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
d) W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Klient powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Sklepu kontakt@pracownia-sznurka.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
d) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
e) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
f) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę QRK ANNA SIKORSKA, PROCHOWA 1/2, 31-532 KRAKÓW
g) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego